1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv pravne osebe javnega prava:

Osnovna šola Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 OBROV

Telefon: 05 78 95 160

Faks:      05 78 95 160

Elektronski naslov:  o-rmbrkinc.po@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba za katalog:Odgovorna uradna oseba: Mateja Maljevac, ravnateljica šole
Datum prve objave kataloga:19. 2. 2019
Datum zadnje spremembe:19. 2. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-pregarje.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga

 

Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

 

 

 

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a  Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe

Kratek opis delovnega področja pravne osebe:         Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

         Šola nima notranjih organizacijskih enot.

 

Organigram pravne osebe:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.b  Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba:

·         Mateja Maljevac, ravnateljica

·         telefon: 05 78 96 003

·         E-naslov: mateja.maljevac@guest.arnes.si

 

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

·         Register predpisov RS

·         Uradni list RS

·         Zakon o zavodih (ZZ)

·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izob. (ZOFVI)

·         Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

·         Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

·         Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

·         Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)

·         Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)

·         Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)

·         Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

·         Zakon o računovodstvu (ZR)

·         Zakon o javnih financah (ZJF)

·         Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)

·         Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

·         Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

·         Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

·         Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

·         Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

·         Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

·         Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

·         Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

·         Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede  

·         Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

·         Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

·         Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

·         Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

·         Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

·         Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

·         Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev 

·         Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

·         Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

·         Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

·         Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

·         Pravilnik o financiranju šole v naravi

 

Predpisi EU:Register predpisov EU

 

2.d  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:·         Predlogi predpisov dostopni na: http://www.mizs.gov.si/

 

2.e  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

– Letni delovni načrt zavoda za šolsko leto 2018/2019

 

 

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba:Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.

 

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja

Seznam evidenc:Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.
2.h  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

 

Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.

 

2.i  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij:

–  Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje


Šolski koledar za tekoče šolsko leto
Šolska publikacija
Hišni red
Izjava o dostopnosti
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani http:// http://www.os-pregarje.si

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

 

 

4. Stroškovnik
 Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
 /
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

 

Ravnateljica:

Mateja Maljevac

(Visited 790 times, 1 visits today)