Ključno opredelitev pojma nadarjenosti po svetu in v Sloveniji označuje Marland definicija (1972), ki pravi, da so nadarjeni in talentirani tisti, ki so jih identificirali usposobljeni strokovnjaki, imajo visoke sposobnosti in so zmožni visokih dosežkov (Koncept, 1999). Kukanja Gabrijelčič (2013) pravi, da je omenjena definicija povezana z Renzullijevim konceptom nadarjenosti. Renzullijeva definicija nadarjenosti pravi, da je nadarjenost interakcija med, tremi osnovnimi skupinami človeških lastnosti: nadpovprečnimi sposobnostmi, visoko ustvarjalnostjo in visoko stopnjo predanosti nalogam oz. motivacijo. Nadarjeni in talentirani so tisti otroci, ki imajo sposobnost razvijati nabor teh lastnosti in jih uporabiti pri vseh potencialnih področjih človekovega delovanja (Renzulli, 1978) (Urh, 2022).

Prepoznavanje nadarjenih se začne v vrtcu in traja vse do srednje šole. V Sloveniji je v Konceptu (1999) opredeljen model odkrivanja nadarjenih učencev, ki poteka po treh zaporednih stopnjah:


(Visited 135 times, 1 visits today)