HIŠNI RED

ENOTE VRTCA

pri OSNOVNI ŠOLI RUDIJA MAHNIČA-BRKINCA PREGARJE

 

S hišnim redom določa enota vrtca vprašanja, pomembna za nemoteno življenje in delo v vrtcu, in sicer:

       1. splošne določbe,

2. območje in površine,

3. obratovalni čas in uradne ure,

4. uporaba prostora,

5. organizacija nadzora,

6. pravila hišnega reda,

7. vzdrževanje reda in čistoče,

8. prehodne in končne določbe.

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

 

Odgovornost enote vrtca velja za čas, ko poteka predšolska vzgoja otrok in druge organizirane dejavnosti.

 

2. OBMOČJE IN POVRŠINE, KI SODIJO K ENOTI VRTCA      

 

Območje prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal vrtcu v upravljanje ali pa samo v uporabo, katere vrtec vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar.

 

2.1 Območje prostora

V območje vrtca sodi šolski prostor, ki ga vrtec nadzoruje, in sicer:

 • objekt Osnovne šole in znotraj njega prostori za vrtec in pripadajoče funkcionalno zemljišče.

 

2.2 Funkcionalno zemljišče vrtca je območje, namenjeno otrokom za uporabo v času dejavnostim in drugih organiziranih oblikah varstva.

Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje:

 • igrišče,
 • zelenici (zelenica z igrali, zelenica ob vhodu v vrtec),
 • površine ob zgradbah, ki jih vrtec uporablja za varen prihod v vrtec.

 

3. OBRATOVALNI ČAS IN URADNE URE

 

3.1 Obratovalni čas vrtca

Vrtec poslujejo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.

 

Enota vrtca od 06.00 do 15.00

 

Poslovni čas ob sobotah je določen z letnim delovnim načrtom vrtca.

 

Ravnatelj/ica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.
3.2 Uradne ure

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa vrtca.

 

Razpored uradnih ur:

DAN OD DO OD DO
ponedeljek 10,00 12,00 13,00 14,00
Torek 10,00 12,00 13,00 14,00
Sredo 10,00 12,00 13,00 15,00
četrtek 10,00 12,00 13,00 14,00
Petek 10,00 12,00 / /

 

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoške delavke v vrtcu določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

–        skupne in individualne govorilne ure,

–        roditeljske sestanke in

–        druge oblike dela s starši,

kar je določeno z letnim delovnim načrtom vrtca.

 

3.3 Objava uradnih ur

Uradne ure so lahko objavljene v šolski publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora.

V času pouka prostih dni se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.

4. UPORABA PROSTORA VRTCA

 

4.1. Prostor vrtca se uporablja

a) za izvajanje:

 • predšolske vzgoje otrok,
 • drugih oblik dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,
 • dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
 • oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.

 

4.2 Dostop v prostore vrtca

 

Vhod v vrtec je namenjen vstopu otrokom, njihovim staršem oz. spremljevalcem in zaposlenim.

Vhod je odprt od 5.30 do 15.30. Odklene ga delavka vrtca, zaklene ob 15.30 čistilka.

 

4.2.1 Vstop v vrtec v popoldanskem času – interesne dejavnosti
V popoldanskem času odklepa vrata mentor dejavnosti, h kateri je otrok namenjen.

 

Mentor dejavnosti pospremi celo skupino otrok tudi po končani vadbi do izhoda in poskrbi, da otroci zapustijo prostore vrtca v spremstvu staršev ali zato pooblaščenih oseb.

Otroci se preobujejo v copate. Enako velja tudi za otroke, ki ne obiskujejo vrtca.

 

4.2.2 Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi

Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po zgradbah je omejeno. V igralnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnatelja/ice. Zaradi varnosti lahko ravnatelj/ica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.

 

Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

 

5. ORGANIZACIJA NADZORA

V vrtcu je organiziran nadzor, ki preprečujejo možnost poškodovanja zgradb in naprav ter zagotavljajo varnost osebam.

 

5.1 Organizacija nadzora na šolskem prostoru

     Tehnični nadzor

a)    alarmni sistem

– je vključen v času, ko ni nihče prisoten v šoli in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb,

– ob sprožitvi vklopi zvočni signal ter telefonski klicizbrane osebe varovanja.

b)    sistem za osvetlitev

– reflektorji s fotocelicami so nameščeni za nočno osvetlitev vhoda v vrtec in glavnega vhoda v šolsko zgradbo, ki preprečujejo morebitna poškodovanja ipd.

     Fizični nadzor

Razpored nadzora − dežurstva je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi

ravnatelj/ica.

Fizični nadzor izvajajo:

a)    strokovni delavci – na hodnikih, garderobah, sanitarijah, površinah za rekreacijski odmor;

b)    čistilke – na hodnikih, sanitarijah;

c)    mentorji dejavnosti – v popoldanskem času.

 

5.2 Razpolaganje s ključi vhodnih vrat in šiframi alarmnega sistema je urejeno s posebnim Pravilnikom o odgovornosti in varovanju ključev.

 

Ključ se lahko vroči delavcu šole, zunanjemu sodelavcu in pogodbenemu delavcu samo v soglasju z ravnateljem in proti podpisu izjave, ki je priloga pravil.

 

5.2.1 Razpolaganje s šiframi alarmnega sistema, odgovornost

Šifro za vključitev in izključitev alarmnega sistema določi ravnatelj šole strokovnim delavcem vrtca.

Za tajnost šifre alarmnega sistema vsak odgovarja osebno.

Vsaka zloraba šifre alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti.

 

6. PRAVILA HIŠNEGA REDA V ENOTI VRTCA

 

Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu seznanjeni z določili o varnosti otrok, ob nastopu dela pa morajo spoznati mesta oz. območja, ki so nevarna za otrokovo varnost.

 

6.1. Odgovornost do delavcev vrtca

 • Spoštovati otrokovo kompetentnost, avtonomijo, iniciativnost, ustvarjalnost delavcev v vrtcu.
 • Spoštovati je potrebno pravico do zasebnosti delavcev v vrtcu in do nedotakljivosti njihove osebne integritete.
 • Negovati je potrebno strpne medsebojne odnose brez predsodkov glede rase, vere, nacionalne in etične

pripadnosti, starosti, premoženja, političnega prepričanja ali življenjskega sloga delavcev vrtca.

 • Neetično ravnanje delavca vrtca je potrebno prepoznati in nato opozoriti druge delavce v vrtcu in vodilne v vrtcu.
 • Ocena ali presoja neetičnega ali nekompetentnega ravnanja mora temeljiti na dejstvih in biti

pomembna z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca.

 

6.2 Obveznosti staršev do vrtca

 • starši morajo otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnic vzgojiteljice,
 • otroci naj bi prišli v vrtec do 8. ure (o poznejšem prihodu se je potrebno dogovoriti z vzgojiteljico),
 • starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka;
 • po Zakonu o varnosti v cestnem prometu morajo otroci na poti do vrtca in iz vrtca domov imeti

spremstvo osebe, starejše od 10 let (2. in 3. odstavek 80. člena),

 • upoštevanje pravil vrtca in hišni red,
 • točno prihajanje po otroka v vrtec (do 15.30),
 • sporočanje odsotnosti,
 • upoštevanje določil pravilnika o varnosti otrok, ki se nanašajo na obveznosti staršev.

 

6.3. Drugo

 • Sporočila staršev, če otroka ne bo v vrtec.
 • Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa le takšna, ki jih predpiše zdravnik.
 • Če starši ne morejo pravočasno priti po otroka, naj to sporočijo, ker je otrok nestrpen in žalosten.
 • Starši naj pustijo vrtcu točen naslov in telefonska številko za slučaj nujne potrebe.
 • Če se bi otrok v vrtcu zmočil ali mu bo vroče, ga je potrebno preobleči v rezervna oblačila, zato naj ima otrok rezervna oblačila s seboj, in sicer v vrečki v garderobi.
 • Copati, ki ne dajejo opore razvijajoči se nogi, niso primerni za otroka v vrtcu (natikači …).
 • Otroka se odda v vrtcu vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice,.
 • Ko se pride po otroka, se poišče stik z vzgojiteljico ali pomočnico, starši se pozanimajo, kako je otrok preživel dan v vrtcu, morda vam mora tudi vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice kaj zaupati.
 • Otroci lahko prinašajo svoje igrače v vrtec in imajo tako stik z domom in družino. Naj ne nosijo dragocenih igrač, ker delavke v vrtcu ne morejo zagotoviti, da bodo ostale nepoškodovane.
 • Prepovedane  igrače  so:  puške, sablje, nož i….
 • Zaželeno je, da otroci v vrtcu ne nosijo verižic, prstanov in zapestnic.
 • V vrtcu se ne dovoli žvečenje žvečilnega gumija, ker so otroci v nenehnem gibanju in pogovarjanju.

 

6.4 Ukrepi za varnost v vrtcu

Pri delu oz. bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost otrok, predvsem tako:

 • da je oprema v igralnici uporabljena po svoji namembnosti,
 • da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici,
 • da se otrokom prepreči medsebojno fizična obračunavanja, nasilna ravnanja ipd.,
 • da se delo z nevarnim orodjem in delovnimi pripomočki organizira tako, da ima vzgojiteljica ali pomočnica

vzgojiteljice stalno pregled nad ravnanjem otrok,

 • da je zagotovljena kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice,
 • da se zagotovi, da otroci niso izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko neugodno vplivale na njihovo zdravje (debela jopice, puloverji ipd.),
 • da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha,
 • da se zagotovi varna tla (suha ipd.),
 • da se zagotovi redno zračenje prostorov.

 

Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok, pri uporabi jedilnega pribora, temperaturi hrane in uživanju hrane.

Neposredno pred spanjem je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice dolžna preveriti, ali ima otrok prazna usta.

 

Med spanjem mora biti zagotovljen mir, otroci morajo biti slečeni in pokriti primerno sobni temperaturi.

Vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice je dolžna nadzorovati otroke ves čas počitka.

 

6.5 Ukrepi za varnost zunaj vrtca

Na sprehodu, izletu ali igri oz. drugih oblikah dejavnosti zunaj prostorov vrtca, morata otroke enega oddelka:

 • varovati oz. spremljati najmanj dva delavca oz. dve odrasli osebi.

 

Aktivnost otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da ima delavec vrtca:

 • stalen in nemoten pogled nad vsemi otroki svojega oddelka.

 

Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice predvsem dolžna:

 • da prične z izvajanjem aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke svojega oddelka,
 • da seznani otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti še pred izhodom otrok,
 • da se pri izvajanju aktivnosti na prostem izogiba okolju in mestom, kjer obstaja nevarnost za otroke,
 • da ima stalen pregled nad otroki, nad številom otrok in nad njihovem gibanju,
 • da prepreči ravnanja otrok in njihovo početje, ki ogroža lastno zdravje in življenje otroka ali drugih otrok v skupini,

 

6.6 Ukrepi v primeru poškodb ali slabem počutju otroka

Vsak delavec vrtca je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju otroka.

Otroka je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju otroka obvestiti tajništvo vrtca ali vodstvo vrtca, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.

 

V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.

 

V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine …) je vrtec o tem dolžan obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu vrtca.

 

 

6.7 Kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je

     prepovedano v prostorih in na pripadajočem funkcionalnem zemljišču vrtca.

 

7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

 

7.1 Vzdrževanje šolskega prostora

Vrtec mora vzdrževati prostore in območje vrtca tako, da je zagotovljena:

 • varnost otrok, ki ga uporabljajo,
 • čistoča in urejenost,
 • namembnost uporabe.

 

 

7.2 Hranjenje garderobe

 • Otroci se ob vsakem prihodu v vrtec in ob vsakem izhodu preobujejo v garderobi.
 • Otroci hranijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v garderobi.

 

 

7.3 Skrb za čisto in urejeno okolje:

 • odpadke mečemo v koše za smeti,
 • pazimo in ne uničujemo šolske lastnine,
 • skrbimo za higieno v sanitarijah,
 • toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko,
 • posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu šolskemu okolju,
 • v prisotnosti hišnika skrbeli za urejenost šolskega dvorišča.
 • ko otroci zapuščajo igrišče ali šolsko dvorišče, vzgojitelj poskrbi, da otroci odvržene odpadke pospravijo.

 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

8.1 Spremembe in dopolnitve hišnega reda

Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

 

8.2 Obveščanje

Ta hišni red se objavi na oglasni deski vrtca in v publikaciji.

 

 

8.3 Veljavnost

Hišni red je ravnatelj/ica sprejel/a dne 30. 06. 2008.

Hišni red se začne uporabljati s 1. septembrom 2008.

 

Številka: 282a/08                                                                                  Ravnatelj/ica:

 

Pregarje, 30. 06. 2008                                                                      Manica Renko, univ.dipl.ped.

 

 

Sprememba HIŠNEGA REDA po sklepu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 23. 07. 2009.

 

V točki 3. OBRATOVALNI ČAS IN URADNE URE, točka 3.1 Obratovalni čas se spremeni besedilo:

Obratovalni čas vrtca je od 5. 30 do 15. 30.

 

 

Ravnateljica:

Pregarje, 1. 09. 2009                                                                          Manica Renko, univ.dipl.ped.

(Visited 80 times, 1 visits today)